משחק ןודולימסל תוללותשהה טובור תמחלמ לש עוצעצה באינטרנט

                                  Toy War Robot Rampage Smilodon קחשמ

ןודולימסל תוללותשהה טובור תמחלמ לש עוצעצה (Toy War Robot Rampage Smilodon ):

.ינכמ טובור ומכ שדח שובלב חקל ןודולימסל רגייט .םירזייח ידי לע ףקתוה רבכ םהל שיש םישנא לע ןגהל איה ולש המישמה .ךל ןתנית רשא ,הכיתח ירחא הכיתח הז תא תונבל ךירצ התאש ןושארה רבדה .ךל ןתנית םג רשא ,םיקלחה תא ףוסאלו הציקסה תא דומלל תוריהזב .ריהז תויהל ידכ ,טובור ףוסיא םייסל לכות אל התא ,םש וניא טירפה תא רידגת םא .רז םע קבאמב וחוכ תא ןיגפהל ,הבכרהה רחאל