משחק Pterosaur טפיווס באינטרנט

                                  Swift Pterosaur קחשמ

Pterosaur טפיווס (Swift Pterosaur ):

.תיקנע Pterosaur הנה .ביואה אבצ דגנ קבאמב עייסמ ,וז המיחל טובור .ספאמ םיקלחה תא ביכרהל תוארוהה תא תחקל ךירצ התאש ברקל ותוא חולשל ידכ .יאבצ טובור ףוסאל םיליחתמ םתאו ,וססומתי םיטרפה זא ,תויהל ךירצ קלח הזיא םש אלמל .ךל הכחמש רתויב ןכוסמה ביואב םחליהלו וקשנ תא קודבל ,ותוא ףוסאל התאש עגרב .ירשפאה םדקהב ,ולש הפקתהה יפורגא ףקשל הנגה שמתשה