משחק סולפצולפואא טובור וניד באינטרנט

                                                                    Dino Robot Euoplocephalus  קחשמ

סולפצולפואא טובור וניד (Dino Robot Euoplocephalus ):

.ינרדומ רואזוניד ףוסאל הסנמ התא ,תיאבצ הדבעמבאצמנ התא וישכעו ךישממ ידוס קשנ חו .ץראה רודכלברקתהל קר לוכיש םינכוסמ םיצפח לכ םע דדומתהל לגוסמ ,ינלטק קשנוינחור .הדובע תכורעתןיטולחל ביכרהל רשאכ קר לוכי התא ,הז תא קודבת .ללחב רוביגה תא תוסנל תונמדזהה תא לבקל ידכ ,דחא רואזוניד טובור דחאלש םילפקמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות