משחק Zombotron באינטרנט

                                  Zombotron קחשמ

Zombotron (Zombotron):

.Zombotron תנכוסמוהארונ תכל בכוכ ותוא רוקחל ידכ קיפסמ לזמ ירב ויה ונחנא יכ ,שי .ךתוא סורהל וסניש,םיבמוז לש אבצםע םחליהל ךירצ ךל שיש ללגב ,ךלש תשומחתוםיבור אי .םיהובגו הרורב תוכיאב םייפרג םימקרמ לע עיבצהל וננוצרב ,קחשמה לש יתוזחה דצהלע ם