משחק Zombotron 2: ןמז תנוכמ באינטרנט

                                  Zombotron 2 Time Machine קחשמ

Zombotron 2: ןמז תנוכמ (Zombotron 2 Time Machine):


.םיבמוז לש בכוכ לע ץימא טואנורטסאאיה וישכעו קסרתה ךלש רוביגה תיללח .םדה יאמצ םיבמוזב םחליהל ידכ םג אלא ,ךלש תיללחה תא ןקתל ידכ םינוש םיקלח הארנ ק .ךלש ךרדב וספתנ טושפ םה יכ תוצלפמה לכ תא תורילו דגנתמ ול שורדה posobiratומיע א .וילע הבוהאה הרטמלרוביגה תא איבמורצוא תובית ףוסיא ךרדב ,שיבכהזרדזת

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע