משחק יבמוז רפסמ באינטרנט

                                  Zombie Number קחשמ

יבמוז רפסמ (Zombie Number):

.דורשל ול רוזעל ךרטצת יבמוזה רפסמ קחשמב התא וישכעו םיבמוז תשילפ Ð ˆ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¼ ¼ ……… תוצפנתהל רתוי רצק ןווגב ףתכ. .דירטמה בלה תומיעפ בצקב רוסחמ .םאות .דליה לש תוליעפה תוכיא לע רומשל תנמ לע דליה לש תוליעפה תוכ .םייולג םירפסמ ויהי ןותחתה חולב .הצקוה«.ךייחב ךתכרב לש הינומרהה תכרב לש הקיטנמורה תכרב םע הינומ .srm ± .הירוגטק רותפכ ¸ ¸ ¸ ¸ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ € .הלימה תרוצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות