משחק / יבמוז קוו באינטרנט

                                  Whack A Zombie קחשמ

/ יבמוז קוו (Whack A Zombie):

.םייחה םיתמה דגנ םימחלנ תישארה תומדהו התא שדחה Whack A Zombie -ה .הריפח ךרד ךלש רצחל סנכיהל וסני םיבמוז .דחוימ רישכמ ןקתוי יעקרק-תתה רבעמהמ האיציה לעמ .םינוש םיגוסמ המיחל יעצמא ול ויהי תווצקב .רותפכ הארת רישכמה דצב .רותפכה לע ץוחלל ךרטצת המדאהמ עיפומ יבמוזהש עגרב .םיבמוזה תא דימשת התאו הכי םיפונמה זאו .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל ואיבי הלא תולועפ