שפּיל פרעמד טיף אָנליין

                                   Alien Thief ליּפש

פרעמד טיף (Alien Thief):

.זנַאלּפ זייב ַא גניליסנַאק ,דרע יד ןביוא גנירעווַאכ לצעט קידנעילפ רעייא .דרע רעד ףיוא סקעשזדבַא ןופ ןַאשקַאדבַא יד ןָאט וצ - עיסימ ןייד .סקעשזדבַא סיורג רעבָא ,ןשטנעמ ןופ ץעּפ רעניד זיולב ןענעוונַאג טשינ לָאז ריא !סע ןצונ וצ טַייצ ' ס סע ןוא ץעפייכ יד ןופ ןייק ךיז וצ ןעיצוצ טכייל ןענעק סָאוו .עסַאמ טָאה - רַאב ץַאלּפ ,זיק לַייפ ןענעק ריא סָאפו ןסַאּפֿפיוא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס