שפּיל פרעמד טיף אָנליין

                                   Alien Thief ליּפש

פרעמד טיף (Alien Thief):


.זנַאלּפ זייב ַא גניליסנַאק ,דרע יד ןביוא גנירעווַאכ לצעט קידנעילפ רעייא .דרע רעד ףיוא סקעשזדבַא ןופ ןַאשקַאדבַא יד ןָאט וצ - עיסימ ןייד .סקעשזדבַא סיורג רעבָא ,ןשטנעמ ןופ ץעּפ רעניד זיולב ןענעוונַאג טשינ לָאז ריא !סע ןצונ וצ טַייצ ' ס סע ןוא ץעפייכ יד ןופ ןייק ךיז וצ ןעיצוצ טכייל ןענעק סָאוו .עסַאמ טָאה - רַאב ץַאלּפ ,זיק לַייפ ןענעק ריא סָאפו ןסַאּפֿפיוא

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ