שפּיל עלוש וצ קירוצ רעּפיה אָנליין

                                   Hyper Back To School ליּפש

עלוש וצ קירוצ רעּפיה (Hyper Back To School):

.עלוש יד ןופ ןסאלק יד ןופ רענייא ןיא עלָאשמעמ ןַאגַאלַאב ַא ,עכמיס יד .דניירפ ןייז וצ ייז ןטיירּפשרַאפ ןוא ץקעשזדבַא רעכיז ןעלמַאז וצ דלעה .ןפרָאוועצ ןענעז ץקעשזדבַא סָאוו ןיא רעמיצסַאלק ַא ןעז טעוו ריא ןַארקע .ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד טעוו ריא זַא ץקעשזדבַא יד ןזַייוונָא סָאוו סלעבַאל ק .זיומ רעד טימ סע ףיוא טקירד ,ץעפייכ ַא ןעניֿפעג ריא ןעוו ןוא ץלַא ן .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא ץעפייכ יד ךיז ןבַיילק ריא געוו םעד