שפּיל טוָאעדיה דרערעטנו אָנליין

                                   Underground Hideout ליּפש

טוָאעדיה דרערעטנו (Underground Hideout):

.ןרָאוועג ןענוֿפעג זיא שזדירָאטס דרערעטנו ַא ,זמיירקu200bu200b ןופ ע .עּפורג רעכערברַאפ עגיה ַא ןופ טנופ טנעמּפישסנַארט ַא זיא סָאד ,תועמשמ .סע ןכוז ךרוד נו וצ ןֿפרַאד ריא ,זמיירק עטצעל יד טימ ןדנובראפ טשינ .עסוָאהערַאוו םעד ןכוזַאב וצ טָאברַאפ ַא ןלעטש דניוושעג ןענעק ייז ןוא .ןעלטימ לַאגעל ךרוד ָאד ןוֿפ ןבירטעג טנעז ריא זיב םורַא קוק דניוושעג .ָאנד יד ןיא זיא טוָאעדיה דרערעטנו יד ןיא זולק ןופ המישר יד ,רַאֿפ ן .ןכאז יד רַאֿפ קוק ןוא םורַא קוק