שפּיל ייט ענירג אָנליין

                                   Green tea ליּפש

ייט ענירג (Green tea):

.הביבס רעד ןופ ןַאשייוורעזערּפ יד רַאֿפ ןפמעק סאוו ענעי ןֿפורעג ילַאוו .זלַאטסירק ןירג רַאֿפ טלעוולַא יד ןיא ץנַאכ סע לַייוו ןֿפורעג יוזַא זיא .רָאג דוילַאוו ןענעז ןוא עיגרענע קרַאטש ילבַאדערקני ןופ רוקמ ַא ןבָאה .ןשינעפעשאב ךעלרעפעג ןופ םינימ עלַא ןופ לופ זיא סע ,ןגרָאברַאפ ןענע .ביוטש ןיא תועינמ גניטסיזגי יד ןכערבעצ ריא ךָאנ זיולב רענייטש יד .ץַאקַאר ץוש סָאוו ןפָאוו וויטַאטרָאּפ קרַאטש ַא ןֿפרַאד ריא ,סָאד ןָאט וצ .געוו ןייד ןקעמסיו ןוא טעקַאר יד ןעניֿפעג רעטשרע