שפּיל עיסימ סע עבמָאב אָנליין

                                   Bomb it mission ליּפש

עיסימ סע עבמָאב (Bomb it mission ):

.ץַאבוָאר ןופ טלעוו Fabulous יד וצ זדנוא טמענ ליּפש גניזיימַא םעד .גנַאזעג ןעלגיוֿפ יד ןשיווצ זדיינַארג ןופ זנַאשזוָאלּפסקי קידרעדייסעק יד ןרעה ךיוא ר .ץַאבוָאר ןשיווצ לצינ ּפַאק טלעוו טכַא יד זיסַאּפ סע .רעבמָאב רעטסעב רעד רַאֿפ ענערא יד ןיא ףמַאק ןשטנעמ ןופ רעדניק יד וצ ךעלנע רעייז ן .קידעבעל ןבַיילב וצ זיא טעברַא ןייד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס