שפּיל עּפמָאּפ אָנליין

                                   Pump ליּפש

עּפמָאּפ (Pump):

.סרעטסנָאמ ןופ םיא ןקעמסיו וצ ןַאשזדנַאד טרעמורַאפ ןוא טכַייפ ַא וצ ןי .יטירעטסקעד ןוא יטירעטסקעד ןזַייוו טעוו ריא ןוא ,טומ ןזַייוו טעוו .טירט ןוא סמרָאפטַאלּפ ףיוא גניּפמַאשזד ךרוד תועינמ עלַא ןעמוקַאב ןזומ .ּפָאק שינעעזרַאפ יד ןכערבעצ וצ ןקעטש ןייד עילַאווכ ,ריא וצ ןפיול דַא .טיוט ּפָארַא טלַאפ רע זיב ,ןרעהפיוא טינ ,טייקרַאטש זיא סָאוו ןּפַאלק ,ן .זוָארַא - ןעגנירּפש ןוא גניווָאמ ,לסילש X יד טימ ןלַאפַאב