שפּיל ןעעווָאללַאה טסַאפ לענש ליּפש אָנליין

                                   Cooking Fast Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה טסַאפ לענש ליּפש (Cooking Fast Halloween):

.ןעעווָאללַאה ןופ דוֿבּכ ןיא ןעעווָאללַאה טסַאפ גניקוק בּוט םוי דמיט ןעמ .בּוט םוי םעד וצ דַאטייקַאדעד ןייז טעוו ָאד טיירגעגוצ ןייז טעוו סָאוו .סרעדרָא ןלעטש ןוא ריא וצ ןעמוק ןלעוו זרעמַאטסַאק .רעדליב ןופ םערָאפ יד ןיא ייז וצ רעטַייוו ןזיוועג ןענעז ייז .ןכָאק וצ סע ןבייהנָא ןוא ילַאפרעק לסיש יד ןענרעל וצ ןֿפרַאד ריא .ןטקודָארּפ לעיצעּפס ןצונ טעוו ריא םעד רַאֿפ .סע רַאֿפ טלָאצַאב ןעמוקַאב ןוא ,טיירג רע ןעוו ןסע טנעילק יד ןבעג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס