שפּיל ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב אָנליין

                                   Get Ready For Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב (Get Ready For Halloween):

.ןעעווָאללַאה ןופ בּוט םוי יד וצ דַאטייקַאדעד זיא סָאוו ,עקליּפ דיירעקס .זמוטסַאק זמיט ןיא ןעמוק לָאז גנוריסַאּפ םעד ןיא ןעמענ לייטנָא טעוו ס .זישטיוו גנוי ןופ רעדליב ןגייא רעייז ןכַאמ זלרעג ןֿפלעה טעוו ןעעוו .ברַאפ טימ רעמינפ רעייז ןלָאמ ןוא סעליטסריַאה ייז ןכַאמ ריא ,ילטסריפ .ןייג זישטיוו יד סָאוו טימ זירעסעסקַא ערעדנא ןוא טוה ,ךעלכיש ,רעטי