שפּיל ביטע האַלטן פליסנדיק אָנליין

                                   Please Stop Running ליּפש

ביטע האַלטן פליסנדיק (Please Stop Running):

.גנינַאר ןטלַאה עטיב ןֿפורעג ,ייז טימ דעטקעננָאק ץלַא ןוא גנוריסַאּפ ןצַאשּפָא עקַאט סאוו .רעווַאקרעדנַא טעברַא ןַייז טעוו ריא ווו ,גנוריסַאּפ עווַאקישט ַא ןיא לייטנָא ןעמענ ,ןל .ריא ןרעטש וצ ןריבורּפ סאוו ענעי עלַא ןרעטשעצ וצ זיא - טעברַא רעייא ןוא טנעגַא דוס .רעַייפ ןענעפע וצ - לּפענק סקניל יד ןוא זיומ יד ןצינ ;ןגעווַאב וצ - ד ,ד ,ד ,א : .קילג טוג ןוא ליּפש ןַייפ ַא ריא ןשטניוו רימ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס