שפּיל זיזייד יד ןעיירד אָנליין

                                   Shoot the Dashies ליּפש

זיזייד יד ןעיירד (Shoot the Dashies):

.סעינָאּפ ךעלדעש רעייז רַאֿפ ףַא נייג וצ ןבָאה טעוו ריא טימ רימ סעישַאד יד ןעיירד ליּפ .ןשינעפעשאב ךעלדעש יד רַאֿפ ףַא נייג ַא ןגיילוצ וצ ןטעבעג ןבאה ריא ןוא טקירטסיד םע .ןעזסיוא רעייז רַאֿפ ןטרַאוו ריא ןישַאמ יד ףיורַא ןבַיילק ןוא דיילג דלַאוו יד וצ ןעמו .ןישַאמ ןייד ןופ ןגיוא יד ןיא ייז טנופ וצ ןֿפרַאד ריא ,ןלעטשרַאפ יד ףיוא ןענַיישרעד .רעַייפ ןענעפע ,ליצ יד טימ סע ןדניברַאפ ריא ןעוו .ליצ יד ןגָאלש טלָאמעד ,טכער ץלַא ןָאט ריא ביוא .ץַאלוב ןטכַארטרַאפ ןענעק סָאוו זדליש טימ דידליש ןייז ןענעק ןשינעפעשאב יד לאמ טיהע