שפּיל ןישַאמ ןעדלָאג גניליטס - יל טנעגַא אָנליין

                                   Agent Lee - Stealing Golden Car ליּפש

ןישַאמ ןעדלָאג גניליטס - יל טנעגַא (Agent Lee - Stealing Golden Car):

.ּפישרעליד ןישַאמ ַיינ טרָאס ַא ןופ דלָאג ןענעוונַאג וצ זיא טעברַא רעטַייוו ןייד .םעטסיס גנוקידייטרַאפ רעייז ןופ ַיירעמירַאב זרענוָא ןַייז ,סנטצעל Opened ןעוועג זיא .ריא רַאֿפ רעטסעב רעד טנעז ריא זַא ןזַייווַאב וצ ןריבורּפ ,םעלבָארּפ ַא טשינ זיא סָאד רע .זלַאדיר ןוא זלַאזַאּפ ןופ גנוזייל יד רַאֿפ ןייג ןוא ןפלעה ןענעק סָאוו ןכאז ןבַיילק .דיטסערע ןייז טעוו ריא ןוא ַייצילָאּפ יד ןפור טעוו ייז טלָאמעד לַייוו ,סַארעמַאק רעדָא