שפּיל רעבַאר ךַאמ אָנליין

                                   Swing Robber ליּפש

רעבַאר ךַאמ (Swing Robber):

.םינינב ךיוה ןופ ספָאָאר טָאטש ףיוא טלעג ןופ סגַאב יד ןטלַאהַאב רע ,קנַאב טּפיוה ַא ןענ .ביור יד ןעמענ וצ ןסָאלשַאב בנג ּפייכ ַייצילָאּפ ןוא דידייסבַאס שימַאק ַא ךָאנ ,טציא .םינינב ןשיווצ סּפַאג יד ןעמוקַאב וצ גונעג גנעל ןטעבעג יד ןטסעמ םיא ןפלעה טעוו רי .זַאסירקני גנעל קירטש יד ,לּפענק זיומ יד ןקירד ריא יוו גנַאל יוו