שפּיל סעססעסנירּפ יבישט ןרעדָאמ אָנליין

                                   Modern Chibi Princesses ליּפש

סעססעסנירּפ יבישט ןרעדָאמ (Modern Chibi Princesses):

.ַאסלע ןוא לעזנוּפַאר ןיסעצנירּפ ןרעדָאמ ,גנוי ַא טימ טנַאקַאב ןעמוקַאב ןענעק ריא ליּפש .רעטינרַאג שידָאמ ריא ןבַיילק ןוא לדיימ רעדעי ןופ בָארעדרַאג יד ןיא ןקוק וצ ןבָאה רי .דליב ןייד גנַאגרעד סעמיילשיב עקצַאצ ךייוו ןוא ךעלכיש טויק ןוא ןָאטנָא ןוא לייטסרע .ןדירֿפוצ ןַייז טעוו זלרעג יד ןוא ,קַאמשעג טנכייצעגסיו ןבָאה ריא זַא רעכיז ןיב ךיא .גנומיטש טוג ַא ןוא זיומ רעטויּפמָאק ַא :ןכאז ייווצ רָאנ ןֿפרַאד ריא ןליּפש וצ !עיצַאקַאוו ןייד האנה