שפּיל סענַאל ָאדַאנרָאט אָנליין

                                   Tornado Lanes ליּפש

סענַאל ָאדַאנרָאט (Tornado Lanes):


.גניויק ןָא ןוא לָאצּפָא ןופ רעטָאּפ ,רעגייז יד םורַא ןענעפע זיא עיילַא גנילווָאב לַאוטר .סניּפ ןעצ עלַא געוו יד ןופ סיוא ןוא רוּפש רעד ןרעקסיו זוָאדיינרָאט יוו רעביא ןזָאלב .ןכַיילג יד ךָאנ טזייוו םומיסקַאמ רעדָא סרוק רעדעי ןיא ןגָאלש ַא ריא ןשטניוו רימ

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ