שפּיל קיטסַאטרעסקָאס אָנליין

                                   Soccertastic ליּפש

קיטסַאטרעסקָאס (Soccertastic):

.טייג טרָאּפס עליפ ןיא ןצישַאב סאוו ןשטנעמ - סרעּפעעקלַאָאג .רעּפיקלוָאג יד זיא סע - םעד ןזָאלנַיירַא טשינ טוט סאוו רענייא רָאנ יד ןוא ליצ ַא ןבש .רעּפיקלוָאג לָאבטופ עטערַאק וצ ריא טקַאטנָאק ןלעוו רימ קיטסַאטרעסקָאס ליּפש יד ,טנַייה .ךעלגעמ יוו עליפ יוו ןבשזעכ ןייד ןוא סללַאב ןייד ןגָאלש וצ זיא טעברַא ןייז .רעּפיקלוָאג יד ץקעטַארּפ זַא רעיוט ַא טימ דלעפ גנייילּפ ןייז טעוו רימ ,יוזַא .ליצ יד ןופ זַאסנַאטסיד ענעדישרַאפ ַייב ןוא זנַאשייקוָאל ענעדישרַאפ ןיא ןגיל ןַייז טעו .טריר לסיב ַא ןיא ץעז זיא ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא עקליּפ יד ןעמוקַאב טלָאוו סָאוו לאמ .ןליצ עליפ יוו ןבשזעכ ריא ,טַייצ דיטַאלַא יד ןיא טעברַא ןייד .הגרדמ רעדנא ןא וצ ןייג ןענעק ריא םעד ןָאט וצ טַייצ ןבָאה ריא ביוא .רעדיוו רעביא עלַא ןבייהנָא וצ ןבָאה ריא טלָאמעד ,טשינ ביוא .קיטקַאט ליּפש ןייד ןבַיילק וצ ןֿפרַאד רָאנ ריא לַייוו ,ףוס םעד זיב ליּפש יד ןּפַאלק ןענ .רַאנעצס ליּפש טוג ַא טאה ןוא עווַאקישט ץנַאג זיא ליּפש קיטסַאטרעסקָאס .עווַאקישט ןוא סַאּפש טַייצ ןייד ןעגנערברַאפ טעוו לָאבטופ טימ ןדנוברַאֿפ ליּפש רעד עביל .דלעפ יד ןופ טנופ ןייק ןופ ןבשזעכ ןענעק סאוו רעליּפש ךעלטניּפ ריא ןזַייוו ןוא ןיי