שפּיל טַאמ גניקַאערפ אָנליין

                                   Freaking Math ליּפש

טַאמ גניקַאערפ (Freaking Math):

.טַאמ גניקַאערפ ליּפש שינעטער לַאקיטַאמַאטַאמ ַיינ ַא וצ ריא ןענעקַאב וצ ןליוו רימ טנַייה .קיטאמעטאמ יוו טֿפַאשנסיוו ַא ןיא ןסיוו רעייז ןריבורּפ וצ ייז ןפלעה ןוא רוטילקת רע .טושּפ ןייש סע ןופ טסיג יד .ןרעֿפטנע טצעל ןַייז ןוא ןַאשזייווקי לַאקיטַאמַאטַאמ ַא ןעזעג ןייז טעוו ןַארקע רעד ףיוא .ךעלּפענק ייווצ ןענעז ןלעטשרַאפ רעד רעטנו .קיטכיר זיא רעפטנע יד זַא סמריפנָאק סָאוו - קראמ קעשט ןירג א .ןרעֿפטנע וצ ןגָאזּפָא - זַיירק טיור יד ןוא .לּפענק ןטעבעג יד ןקירד ,טשינ רעדָא קיטכיר יצ ףיוא סדנעּפעד רעפטנע יד ןענעכער ןוא .טזייוו ליּפש ןעניוועג ןוא ןסיוו ןייד ןריבורּפ ריא יוזא .רעלענש ןלייצ וצ ןריבורּפ יוזַא טצענערגאב זיא טַייצ רעפטנע ַא ןבָאה ריא זַא ןעקנעדעג .קיטאמעטאמ ןופ ןסיוו ןייד ףיוא ןעגנעפָא טעוו ןוחצנ רעד ןוא ,ןרעסערגרַאפ טעוו טיי .גנוניימ רוטילקת יד ןיא ןעלקיווטנַא וצ דנייזיד זיא ןוא עווַאקישט ץנַאג זיא ליּפש ט .קיטאמעטאמ ןופ ןסיוו ןייד ןריבורּפ וצ תלוכיב ןַייז ךיוא רעבָא ,סע ןיא גנייילּפ סַאּפ .ַארבעגלַא סעמיילשיב ןסיוו ריא זַא ןעמעלַא וצ ןזַייווַאב ןוא לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא