שפּיל ימעשטלַא ןיילק אָנליין

                                   Little Alchemy ליּפש

ימעשטלַא ןיילק (Little Alchemy ):

.סקעשזדבַא ןוא זיסנַאטסבַאס ַיינ ןגירק וצ ןזָאל סאוו ןטנעמעלע ןדישרַאפ יד ןדניברַאפ ן .זדריב גנַאל טימ ןשטנעמ טלַא ןענעז ץסימעשטלַא עטלא יד ןוא .טֿפַאשנסיוו גניטייסקי םעד ןופ ץירקיס יד עלַא ןסיוו טשינ ןעק ייז ןוא ,גנַאל ןבעל ץ .שיגַאמ שיטקַאפ ןָאט ןענעק ריא ווו ,טסימעשטלַא ןיילק ליּפש ריא ןופ טנָארפ ןיא לַייוו .ןכאז עיינ ןֿפַאש וצ ריא זוַאלַא סָאוו ,ָאד ןכאז ןדישרַאפ יד ןדניברַאפ טעוו ריא .טנַאה ַא טאהעג ןבָאה ריא ךָאנ Transformed ןַייז טעוו ילרוש סָאוו ,טלעוו קידייל יד ן .דרע ןוא טפול ,רעסַאוו ,רעַייפ :תודוסי 4 ןבָאה טעוו ריא ,סעליכט .דוויסנַאק עיצַאניבמָאק ַא ןצינ ערעדנא רעדעי טימ ןדניברַאפ וצ ייז בייהנָא .ןכאז ַיינ רעמ ןוא רעמ ריא ןבעג טעוו ימעשטלַא ןיילק ליּפש יד ,זַייווכעלסיב .זיטרעּפַארּפ ןוא סקעשזדבַא ןופ ןלעטש ןגייא ןַייז גנידנַאּפסקי יוזַא ,רעדיוו ןדניברַאפ .רעמ ןוא סרעוויר ,זוָאנייקלַאוו ,סנקלאוו ,ךעלטעטש ,טעטש ןייז טעוו סע טלעוו םעד ן .ילעטיניפני טעמּכ ןייז ןענעק טסימעשטלַא ןיילק ליּפש יד גנייילּפ לַייוו ,עיזַאטנַאפ ןי .ןעמוקַאב ןענעק ריא סָאוו ,אצמינב ןייז טעוו ןטייקִיעֿפ ןוא ןכאז ענעדישרַאפ 560 ריא Gameplay טושּפ רעייז זיא ליּפש ימעשטלַא ןיילק ןיא. .ץַאלּפ גנייילּפ יד ףיוא ןכאז ןבילקעגסיוא טנגעג םערָא טכער יד ךרוד ןייג וצ ןֿפרַאד ר .ערעדנא רעדעי ףיוא ייז גניסָאּפמירעּפוס .ץעפייכ ַיינ יד ןופ רעציזַאב יד ןרעוו טעוו ריא ןוא ,ןריסַאּפ ייז טיירדעגסיוא ףעקיי .סקעשזדבַא טריצילּפמָאק רעמ ןוא רעמ ןעמוקַאב ןענעק ריא ,זַייווכעלסיב .תולדתשה ןייד ןופ לַייוו ןבעל ןציטש וצ תלוכיב ןַייז טעוו דלַאב רעייז סָאוו ןיא טלע :5 למטה ןופ ליּפש ןיילנָא זיּפַאסער עכעלטע .טלעוו םעד ןיא ץלַא טעמּכ וצ רעטנוא זיא סָאוו ,טסימעשטלַא שיטקַאפ ַא רַאֿפ ןרָאפ ןענעק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס