שפּיל 3 ףמַאק סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Fight 3 ליּפש

3 ףמַאק סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Fight 3 ):

.הרירב רעווש ַא זיא סרעגנַאר טכַאמ יד ,טנַייה .םייה ןעמוקקירוצ רעדָא טקַאפ לעלַארַאּפ םעד ןיא ןבַיילב ןענעק ייז .טַייהנעגנַאגרַאפ יד ןופ סרעטסנָאמ יד טימ ךיז נשימנַיירַא טעוו ריא לַייוו ,ךעלרעפעג ר .טגעוואב זַא ץלַא ןטייט וצ ןליוו סערוטַאערק קיזיר .סרעגנַאר יד זנַאּפעוו ןוא זיטַאליבַא ןרעסעברַאפ זַא סעסונָאב ןענעז סלעוועל ןיא .טנַייפ םעד ןגיזַאב וצ עלַיימ םעד ןצינ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס