שפּיל 3 ףמַאק סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Fight 3 ליּפש

3 ףמַאק סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Fight 3 ):

.הרירב רעווש ַא זיא סרעגנַאר טכַאמ יד ,טנַייה .םייה ןעמוקקירוצ רעדָא טקַאפ לעלַארַאּפ םעד ןיא ןבַיילב ןענעק ייז .טַייהנעגנַאגרַאפ יד ןופ סרעטסנָאמ יד טימ ךיז נשימנַיירַא טעוו ריא לַייוו ,ךעלרעפעג ר .טגעוואב זַא ץלַא ןטייט וצ ןליוו סערוטַאערק קיזיר .סרעגנַאר יד זנַאּפעוו ןוא זיטַאליבַא ןרעסעברַאפ זַא סעסונָאב ןענעז סלעוועל ןיא .טנַייפ םעד ןגיזַאב וצ עלַיימ םעד ןצינ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס