שפּיל ּפַאק קיק אָנליין

                                                                      Kick Cup  ליּפש

ּפַאק קיק (Kick Cup ):

.סעמַאג שינעטער ןוא סעמַאג טרָאּפס סע - זַארנַאשז גנימייג לפייק קניל וצ תלוכיב ןענעז .גניניירט לָאבטופ ךעלטנייוועג רעד טַאג טָאה ריא זַא ןַאשזדַאמי .ןברַאֿפ ענעדישרַאפ טימ ןדרעווש ןייז טעוו זַא ןרעיוט ןַייז טעוו דלעפ גנייילּפ יד ףיו .ךַאמ רעדעי ןייד ךיז נטכַארטרַאפ וצ תלוכיב זיא סָאוו ,רעּפיקלוָאג יד ןצישַאב טעוו ןרע .ליצ ףיוא עקליּפ יד ןגָאלש טעוו ריא .ןרילָאק ןגייא רעייז ןבָאה ךיוא ייז ,ןסיוו ריא יוו .סיוטש ןריפכרוד טלָאמעד זיולב ןוא םורַא קוק Carefully ,רעטשרע .סקעשזדבַא ַיירד​​ ןופ עירעס ַא טעדנירגעג ןוא רילָאק ןיא טשטַאמ סללַאב יד זַא יוזַא ןגָאל .טזייוו ליּפש ריא ןבעג טעוו ייז ןוא ,רעיוט יד ןופ ָאטינ ןייז טעוו ייז ,זנַאּפַאכ םע .רעּפיקלוָאג יד קעווַא ןגָאלש וצ טשינ יוו יוזַא ןגָאלש וצ קיטיינ זיא סע זַא ןעקנעדעג .םורא םעד ןיא ןגיזַאב ןוא רעיוט םעד ןייר ריא יוזא .ןּפעש ןענעק ריא זַא רעכיז ןענעז רימ רעבָא ,רעפטנע ןוא גרָאז ןייד ףיוא סדנעּפעד עלַא .רָאג ליּפש יד ןופ סלעוועל עלַא ןרָאפ ריא זיב טינ עגר ַא רַאֿפ קעווַא ןעמוק טינ ןָאט רי .ליּפש יד האנה ןוא לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא ּפַאק קיק ןֿפע