שפּיל זיק ןישַאמ ןַאמרעדיּפס אָנליין

                                   Spiderman Car Keys ליּפש

זיק ןישַאמ ןַאמרעדיּפס (Spiderman Car Keys ):

.ןעלסילש סעסָאל טֿפָא רע יוזַא ,זבעוובַאק גניגנילק ,טנעוו יד ףיוא ןעגנירּפש וצ רעגני .ץלַא ןרילרַאפ וצ ןטארעג ןוא ןטַאקילּפוד ןצפופ טכאמעג רעטקַארַאכ רעּפוס ,רעּפס ַא ןבָאה .טרָא שינעגעגַאב ַא וצ םיא ןפלעה ,ןרעוו ןענוֿפעג ןייז טינ ןענעק ןעלסילש יד ןוא ,ןי