שפּיל ַארטסקע טקעננָאק לכיק אָנליין

                                   Cookie Connect Extra ליּפש

ַארטסקע טקעננָאק לכיק (Cookie Connect Extra ):

.ערטסקע טקעננָאק לכיק ליּפש יד וצ ריא ןענעקַאב וצ ןליוו רימ טנַייה .ַיירעקעב לַאקישזדַאמ ַא ןיא ףעש סקעבעג ןכָאק ַא יוו טעברַא ןוא ,דנַאלמַאערד טַייוו ַא ןי .סרעבאהביל סיז עלַא רַאֿפ ךעלכיק קַאמשעג גניקַאב דירעוו ילסַאלרייט טעברַא רע .םעד ןיא םיא ןפלעה טעוו ריא טימ ןענעז רימ ,טנַייה .ךעלכיק טנוב ענעדישרַאפ ףיוא ןגיל טעוו סָאוו ,ץַאט ַא ןופ םערָאפ יד ןיא דלעפ גניייל .טזייוו ןבעגעג ןַייז טעוו ריא ןוא ,דלעפ רעד ןופ ןדניוושרַאפ ייז רעבירעד ןוא ךעלכ .טזייוו ןופ רעמונ רעכיז ַא ןבַיילק ריא ןעוו ןעגנאגעגכרוד זיא הגרדמ יד .סע ןטלַאה וצ ןֿפרַאד ריא יוזַא ןוא ,גנולעטשרָאפ רַאֿפ רועיש טַייצ ַא זיא סע יוו ,ןרעסע .ץנַאיילק רעייז עטיב טלָאוו סָאוו ךעלגעמ יוו ליפ יוו ךעלכיק ןקַאב זיומ לסיב ַא ןוא .ןטייצ עלַא ןופ רוטילקת ךרוד דיושזדני ןייז טעוו סָאוו קיזומ ליק ןוא graphics ןעי .לטימ ןייק ףיוא סע ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד ריא טיג סָאוו עיגָאלָאנכעט 5 למטה ףיוא .זלַאזַאּפ עווַאקישט ןופ טלעוו רעד ןיא ךיז נקוטרעטנו ןוא ץַאלּפ רעזדנוא ףיוא ליּפש יד