שפּיל שדקמה עניכ אָנליין

                                   China Temple ליּפש

שדקמה עניכ (China Temple ):

.סעלּפמעט שיזעניכ עטלא ןַייז ןכוזאב ךרוד ןענרעל טעוו ריא ,ןוז גניזייר יד ןופ דנַא .זנוַאד ןוא סּפַא ךרוד טיילגאב ןעוועג זיא ןוא ,עפוקט רעזדנוא רעדייא וליֿפַא ןביוהעג .ץנַאמוינַאמ ןרעוו טציא ןבָאה סָאוו ,זירעטסַאנַאמ ,סעלּפמעט עליפ טיובעג רע ,עיגילער ך .עטכישעג ןַייז טימ ,קיטנַא ןוא עווַאקישט ןופ ץַאלּפ ַא ןענוֿפעג ןייז ןענעק סעלּפמעט יד .ןענרעל קיטנורג ןוא לופ יד וצ ןענעפע טציא זיא ןוא ,ךעלגעמ טינ רעהַא זיב ןעוועג .רעדליב יד ןשיווצ Differences רַאֿפ ןקוק וצ עביל סאוו ענעי ךיוא רעבָא ,ןגערֿפנָא ץע .קוליח ןעניפעג - ךעלדנע ןוא ץקעשזדבַאס ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא וצ גניריכדַא ןופ רעמונ .זַאדוָאגַאּפ ןֿפורעג ,ספָאָאר לדיי טימ םינינב טלַא ךעלרעדנווו ןוא זמַאסַאלב שרַאק יד ןרע .רעגערט רעטסעב רעד ןעוועג זיא שדקמה ַאניישט ליּפש ןוא זַארנַאשז ליּפש סקלָאפ טסרעמ י .ןגערֿפנָא ץנַאג יד האנה ןוא טעלבַאט רעדָא Smartphone ,ןרינָאפעלעט קידוועריר ןבעג ט .ןבעל שיטקַאפ ןיא קיצונ רעייז ןייז ןענעק סָאוו ןכאז לסיב יד עלַא ןקרעמַאב וצ טַייקי