שפּיל טַאר יד ּפַאט אָנליין

                                   Tap The Rat ליּפש

טַאר יד ּפַאט (Tap The Rat ):

.טַאק לייוו ןופ ארומ ןָא ןייג ןענעז ץַאר ןוא עסימ ווו ,עפַאש ַא ןיא םיא טקַאל ייז ןו .עטַאדוַאק יד ןופ בנג םעד ןּפַאכ ןוא ןכיירגרעד וצ עּפַאל ס ץַאק ַא ןכַאמ טעוו סע ,זיומ .ןריפרַאפ טינ ןָאט ,סניָאק ןוא סַאלגרעוַא יד ןַייז טעוו דלעפ יד ףיוא ביוא .ףַא נייג וצ טַייצ ןגייל טעוו רעגייז יד ןוא ,טזייוו ןוחצנ ןיא ןרעקמוא טעוו טלעג