שפּיל םירצמ ןופ עלדַארק אָנליין

                                   Cradle of Egypt ליּפש

םירצמ ןופ עלדַארק (Cradle of Egypt):

.עטכישעג ןוא רוטלוק גניזיימַא ןַייז טימ דנַאל עטלא ןַא - םירצמ .טַאטש םעד ןופ סשטָאּפע ענעדישרַאפ ףניפ ןיא ריא טימ ןכוזַאב ןלעוו רימ טנַייה .סקעשזדבַא טימ דלעפ ַא זיא זדנוא רעדייא .טזייוו דרָאווַא ןלעוו רימ סָאוו סַאשעב ,ַיירד ןופ עירעס ַא ןיא ייז ןלעטש ליצ רעזדנו .סע ןטלַאה וצ ןֿפרַאד ריא ןוא ,ץנַאמנייסַא טצענערגאב זיא טַייצ זַא ןעקנעדעג .עירעּפמי קרַאטש ַא ןופ גנורימרָאפ יד ןופ ןַאשייירעוו ַא ןבעג .graphics ןייש ןַייז ךרוד ללוכ ,ריא ןעיצנַיירַא טעוו ליּפש רעד