שפּיל דה רעטָאָאש זָאלב אָנליין

                                   Bubble Shooter HD ליּפש

דה רעטָאָאש זָאלב (Bubble Shooter HD ):

.דה רעטָאָאש זָאלב ליּפש יד ריא ןעגנערב רימ טנַייה .זלַאבַאב יד ףיוא זרעטוש ןגעוו ליּפש יד ןופ ןַאשייטירּפרעטני רעדנא ןא זיא סאד .ליּפש יד ןופ םיללּכ יד ןפורקירוצ ןלעוו רימ טציא .ןברַאֿפ ענעדישרַאפ ןבָאה סללַאב יד ןופ ץיּפש ףיוא טיובעג ןייז טעוו דלעפ גנייילּפ יד .ןעמַאזוצ טשימעג ןענעז ייז .ןרילָאק רעכיז ַא תעב יוו טַייצ ַא ןיא ןייא סללַאב ןענַיישרעד טעוו ָאנד .עּפורג רעד ץיּפש ןייא ןעיירד סאוו ענעי ןענרעל Carefully וצ זיא טעברַא ןייד .ךעלקערב רעמ רעדָא ַיירד​​ ןופ עירעס ַא ןיא ייז ןעיוב וצ ןֿפרַאד ריא .ןַארקע רעד ןופ ןדניוושרַאפ ןוא ןסַיירפו ןלעוו ייז רעבירעד .טזייוו ןבעגעג ןַייז טעוו ריא זנַאשקַא יד רַאֿפ .דרע יד טריר עקליּפ יד ןופ גערב רעקירעדינ רעד רעדייא ןייז לָאז סע טַייצ ןיא ןוא ס .טשינ רעדָא טעברַא יד טימ עּפָאק טעוו ריא יצ ריא ףיוא סדנעּפעד זיולב ןוא ,ןרעסערגרַא .סעמַאג​​ ןופ עירָאגעטַאק םעד ןיא גנולקיווטנַא רעטסעב יד דנייבמַאק דה רעטָאָאש זָאלב ליּפ .טַייצ טַייצ עַיירפ ןייד ןופ סערעטניא יד ףיורַא ןַאטיירב וצ ןפלעה טעוו ןוא קיטליגכַי