שפּיל ןעילַא ןיילק רעגייז אָנליין

                                   Saving Little Alien ליּפש

ןעילַא ןיילק רעגייז (Saving Little Alien ):

.טפול יד ןיא סקעשזדבַא ןֿפַאש וצ טַייקיייפ יד ןופ קידפעדיו ןיא טימ ,עסַאר לעג יד ןו .תועינמ ץַאש ןַייז ףיוא קידנעייטש ,טבש יורג רעוסרעּפ זייב ַא ןופ ןפיולטנַא וצ ןֿפרַאד .ןברַאטש טעוו ןשטנעמ ןייד טלָאמעד ,זדיסקַאס רע ביוא ,ריא ןטייט וצ ןריבורּפ טעוו רע .ןרעדנא וצ ףיוא סע ןרָאפ וצ ןריבורּפ ןוא הגרדמ יד טרַאטסיר קידנעטש ןענעק ריא ,טכע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס