שפּיל טקעננָאק לכיק אָנליין

                                   Cookie Connect ליּפש

טקעננָאק לכיק (Cookie Connect ):

.דַאערבטרָאש ןופ זיא זלייט ךַאד ןוא סקירב טַאקסיב ןופ טכאמעג רעזייה ןופ טנעוו יד , .fields לַאיור יד ףיוא ןבַיילק ןעק יז יוו ץַאקסיב עליפ יוזַא ייז טימ קעווַא ןעמענ O .זיומ רעטויּפמָאק ַא ןצינ ךרוד ךעלכיק ןופ סיז ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ךיז ןבַיילק ילטפע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס