שפּיל סלַאוויר לעדָאמ ַאלערעדניס סוו לעזנוּפַאר אָנליין

                                   Rapunzel Vs Cinderella Model Rivals ליּפש

סלַאוויר לעדָאמ ַאלערעדניס סוו לעזנוּפַאר (Rapunzel Vs Cinderella Model Rivals ):

.סלעדָאמ סרוקנָאק םעד רַאֿפ דשזדניירע ןוא זיסעסנירּפ יינסיד יד ליָארבמע וצ ליוו ַאללע .לעזנוּפַאר ןוא ַאלערעדניס טצעל יד טשטיר רעבָא ,יינסיד ןופ טלעוו יד ןופ סעיטוַאעב י .רעניוועג יד ןייז טעוו סאוו ,ריא ףיוא סדנעּפעד סע Carefully לעדָאמ ןייש ךעלכיש ןוא גנוריצ ,סעליטסריַאה ,רעדיילק יד ךיז ןבַיילק. .טקידרעוו ןַייז ןבעגעגרעביא ןוא ץיידַאדנַאק יד עדייב דנַאמַאזגי ילסַאלַאיקיטַאמ עשָאר