שפּיל 4 וָאשזד גנירג אָנליין

                                   Easy Joe 4 ליּפש

4 וָאשזד גנירג (Easy Joe 4 ):

.ּפַארט רעדנא ןא ןיא ןקַאפָארַא רעטקַארַאכ עקיניזטכייל ַא וצ ןטיילגַאב וצ םיא ןֿפרַאד ריא .גרָאז ןוא יטַאונַאשזדני רַאֿפ ןריבורּפ רעטַייוו יד וצ זנַאר דניוושעג רעלדַאט יד ןזָאל ן .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס