משחק ייבמוב תוינומ באינטרנט

                                  Bombay Taxi קחשמ

ייבמוב תוינומ (Bombay Taxi):

.םכבכר תא תונחהלו םינורחאה םירטמה רפסמ ןיידע תרתונ טעמכ התאו ,תבכעתהש םיקזחה ם !תכלל רשאמ השק רתוי וליפא אוה ןוינחה יכ ררבתה לבא .היעב תויהל ךירצ אל הזה רטסאמה תעיסנ לכ רובע לבא .התלד לע קפדתהל ןכמ רחאלו ךלש בשחמה רובע רוזאב בצקומה אוצמל ךירצ התא הז תא תוש .תואבה תומרב היהי המ תוארל ךרטצנ לבא ,השק ךכ לכ אל הזש הארנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות