משחק מגרש חניה 3 באינטרנט

                                  Parking lot 3 קחשמ

מגרש חניה 3 (Parking lot 3):

.םימוסחמו םילושכמ לש קיפסמ רפסמ היהי התאש ינפל יכ הדבועל ןכומ תויהל בייח דימת .טושפ ךכ לכ אל אוה ןנוכה וכרדש םירצה תובוחרב הלכו בוחרב ןוינחה ןמ לחה .ךכרדב עיפויש םימוסחמו םינוש םילושכמ ךותל סורקל םימעפה רפסמ תא תוחפש המכ תוסנל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות