משחק מסוק Infernal באינטרנט

                                  Hell Chopper קחשמ

מסוק Infernal (Hell Chopper):

.לולת קוסמלע ץורימה לע עשעשמ דואמ קחשמ אוה רפו םוניהיג .אבה ,אבה בלשל רובעלותודוקנ רתוי חיוורהל ידכ ,רתויב רצקה ןמזב המרה תא םילשהל ך .תדלקמה תועצמאב עצבתמה ,דואמ חונ לועפתו לודג לוק ,בינגמ הקיפרג