משחק טיול סתיו באינטרנט

                                  Autumn Bike Ride קחשמ

טיול סתיו (Autumn Bike Ride):

.דוערל שוגיר יבכור .ויתסה יצורמ לש השדח הנוע תחתופ שממ יכ שדח קחשמ ךל שיש ינפל ךרעב הז .לולתה עונפואה ילגלג וד ורודנא לע םישביה תוילולשו םילע לע בכרל לגוסמ תויהל םג !םייחב ראשיהל הסנמו - רקיעה