משחק Moto Madness באינטרנט

                                  Moto X Madness קחשמ

Moto Madness (Moto X Madness):

!תוריהמה תא קר רשאמ רתוי ךרטצי םימוחתה תעברא לכב בהז תיילדמ תא לבקל ידכ ףוריטה .םיקירט ינימ לכ השוע איה ךא ,םילושכמ לע רבגתהל ךירצ קר אל ובש ,םיעונפוא הצורמ .הזה בוביסב חצנמ תאצלו תונילפיצסידה לכמ תוילדמ ףוסאל וסנ !תורחתב החלצה ךל םילחאמ ונא