משחק וולף ג 'ייד באינטרנט

                                  Jade Wolf קחשמ

וולף ג 'ייד (Jade Wolf):

.ךמצעב תווחל ןתינש םיבר םייבויח תושגר אלמ אוה יכ םיהדמ קחשמ ,אבה התאש ינפל .םינוויכ ינימ לכ ירחא בוקעל שי ןקחש לכל ,תומר רפסמ ללוכ קחשמה .שמתשהל םילוכי אל םהו ,םייתימאה םינקחשה לבא