משחק גרור מירוץ באינטרנט

                                  Drag Race קחשמ

גרור מירוץ (Drag Race):

.לולסמה ףולא םיעודי םהש יפכ ,עבקנ רבכ םויה לש הכוזה יכ םיחוטב םיפוצ .רוביצל בטיה רכומ וניאש גהנה - התאו .ריהמה עונפואה לע ביריה תא חצנל תוסנלו בוט יכה התאש חיכוהל