Sydney Shark קחשמ

כריש סידני (Sydney Shark):

.תואבה תועשה רובע אלפנ חור בצמ ךמצעל תתלו קנעה ינדיס שירכ לש ימימה תתה םלועב ך .ינדיס דיל יפוח לומ לוכאל הצורש קנע ףרוט שירכ להנל ולכות .טיישו הריסה תניפס תא ךופהל תוסנלו הרידא תוריהמ רובצל ךירצ התא .קחרמ תלבגמ ךל שי םאה .ינדיס שירכ ףולא תויהלו קיידל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות