משחק רוכב שלל באינטרנט

                                  Booty Rider קחשמ

רוכב שלל (Booty Rider):

.ההובג תוריהמב קסרתמ םיקירט לש ןווגמ ךכבו ךפוהש המ ,םויסה וק לא עיגהל ידכ םיוס .םירה וא םירושימ ,םירע לע העיסנ לולסמ לכ רוחבל לוכי התא .םיינפואה ןונווכ ךופהל וא ךלש הארמה רופיש ,האבה הדובעה תא ןנוכתהלו רלוד חיוורה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות