משחק Blend בכור באינטרנט

                                  Blend Rider קחשמ

Blend בכור (Blend Rider):

!רובשל אל רבד םושו הלאה םיישקה לכ תא רובעל ךרטצי אוהו ,האלפנ תיווז תחת תויהל ו !ןיידע האר אל רשא לולסמה לע תונעל ידכ ןנוכתהלו םיינפואה תא בבוסל זאו בכורה לש