Superman Dress Up קחשמ

שפחתהל ןמרפוס (Superman Dress Up):

.הרזע תשקבב ךילא הנופ הנומתה תא ינוציק ןפואב תונשל טילחה רוחבה ,המודא הפילח קז .דומלל לוכי אל רוביגה לש יונישה ירחא יכ ןוכיס םייק ,השדח הנומת םע אובל .לבנ לע - ךכמ עורג וא ,ליגר םדא רובע היהי הז םא ,האנ תונהיל ריבס ,ידמ ולש הארמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות