משחק לזאזעל םירטוש באינטרנט

                                  Hell Cops קחשמ

לזאזעל םירטוש (Hell Cops ):

.המדאה ןמ הברהב םינוש אל תפותהמ םירטוש .םח גזמו ,םהלש הלולתה spinous תנוכמ תדבוע ,ילוא ,קר .הבהאו תוקמקמח תוינגפוס םג םה .תודוקנ חיוורהל ךירצ התא הזה קחשמב ,לוכאל ידכ .תוהובג תויוריהמב אל ידכ השק ךכ לכ ,םיאטוח אלמ ריעה תובוחרב םגו .טושפ ךכ לכ אל איה ךרדה ,רעצה הברמל .תופמר ,םיעורק םירשג ,םיקיקנ ,ךרדה ךרואל .עגפ אלל ראשיהלו רובעל ידכ יחרכה אוה הז לכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות