משחק Squario באינטרנט

                                  Squario קחשמ

Squario (Squario):

.יתועמשמ ןפואב הנתשי ההובג הקימנידו בוציע םע לבא ,וירמ ברברשה לש קיודמ קתעה טע .םייח לע הרימש ךות ,רשפאה לככ תובר תודוקנ ףוסאל ידכ אבה בלשל רבעמ ךרד לע ךכ ,ם .םיפצה םיקולבה תא סורהל לוכי תוציפק תרזעב זא ,םשאר לע טושפ תוציפק ידי לע גרהיה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות