Baking Surprise קחשמ

הייפא תעתפה (Baking Surprise):

.םינוש םיפאמ ופאי וב םהלשמ ןטק הפק תיב חותפל הטילחה םוסק רעיב תר .םתדובעב םהל רוזעת העתפה תייפא קחשמב התא .לכוא םע ןחלוש היהי וזכרמבש חבטמ הארת ךסמה לע ךלומ .ןוכתמה יפל קצבה תא שולל וכרטצת לכ םדוק .םיעט יולימ וכותל סינכהל ךרטצת ןכמ רחאל .רונתב לכה תא םיפוא וישכע .םינוש םימיעט םירבדב התוא טשקל ולכות ,הנכומ הגועהשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות